Projekty pre tag: C/Cpp.

PrPr projekt 1 - C program
Procedurálne programovanie
Opis: súčasťou projektu je PDF. Je zabalený v zip súbore, ktorý je možné prezerať pomocou odkazu nižšie.

Tagy: C/Cpp
----------

PrPr projekt 2 - C program
Procedurálne programovanie
Opis: Spajany zoznam (pointers) . súčasťou projektu je PDF. Je zabalený v zip súbore, ktorý je možné prezerať pomocou odkazu nižšie.

Tagy: C/Cpp
----------

3D animácia OpenGL
Princípy počítačovej grafiky a spracovania obrazu
Opis: Animácia s jednoduchou interakciou používateľa. Rotácie v 3D svete okolo objektov, transformácie, translácie, implementácia kamery... Použitie OpenGL v jazyku C.
Youtube video


Tagy: C/Cpp, OpenGL
----------

Úloha 1 - Image Processing
Princípy počítačovej grafiky a spracovania obrazu
Opis: načítavanie obrázka zo súbora, filtre, Convolution filter, Two pass gaussian filter, spájanie obrazov pomoocu parametra alfa

Tagy: C/Cpp, OpenGL
----------

Úloha 2 - Drawing
Princípy počítačovej grafiky a spracovania obrazu
Opis: Vyfarbovanie trojuholníka pomocou interpolácie. 3D rotácia kocky, kreslenie čiar ...

Tagy: C/Cpp, OpenGL
----------

Kalendára udalostí a plánovanie
Modelovanie a simulácia
Opis: Kalendár udalostí paralelné udalosti, plánovanie v telefónnom spojení s obmedzeným počtom telefónnych liniek medzi dvoma mestami

Tagy: C/Cpp
----------

Správca pamäti - malloc
Datové štruktúry a algoritmy
Opis: Správca pamäti rsp. vlastná implementácia malloc() funkcie v C jazyku. Súčasťou zipu je pdf dokumentácia.

Tagy: C/Cpp
----------

Systém na všetko - stromy, hash tabulky
Datové štruktúry a algoritmy
Opis: Implementácia binárneho stromu, AVL stromu, hash tabuľky s riešením kolízií reťazením alebo otvorenou adresáciou

Tagy: C/Cpp
----------

Obchodný cestujúci - dijkstra
Datové štruktúry a algoritmy
Opis: Implementácia dijkstrovho algoritmu, vytvorenie permutácií a nájdenie najkratšej cesty pre problém obchodného cestujúceho (TSP problem)

Tagy: C/Cpp
----------

2014